A Felsőörsi Református Egyházközség története

16. század

1540: Ezekben az években a Balaton környéki településekben is megjelent a reformáció. A papjaikat elvesztett paraszti nép tömegesen csatlakozott a mindenfelé prédikáló protestáns lelkészekhez.

A csatlakozók között voltak szép számmal a nemesek közül is, akiket elsősorban a szekularizáció késztetett arra, hogy csatlakozzanak a reformáció tanaihoz. Név szerint nem ismerjük Felsőörs reformátorát. Szóba jöhet Bálint pap és Dévai Bíró Mátyás is. 1542-re nyúlik vissza az egyházközség születésének ideje.

1560: Húsz évvel később protestáns kézre kerül a felsőörsi prépostság összes birtokával, javadalmával együtt.

Ezekben az időkben meghatározó szerepet tölt be a falu életében a református hitre áttérő nemes Fajszi Ányos Boldizsár és családja.

Támogatója lesz a falubeli protestánsoknak. Ő ad telkeket az alsóőrsi nemes Mórocza családnak, akik a protestánsoknak szintén befolyásos patrónusai lesznek.

Hamarosan az egész falu áttért a protestáns hitre. A gyülekezet az ősi Mária Magdolna templomot használta. Fajszi Ányos Gergely földesúr, az ugyancsak református hiten lévő Batthyány I. Ádám kegyúr tudtával vagy elnézésével adta át a régi préposti templomot a reformátusoknak.

Az épület mellett volt a szintén erősen romos préposti rezidencia, amelybe a református lelkész és az iskolamester költözött be. Az éppen aktuális prépostok ugyan időről időre megkapták felsőörsi kinevezésüket, de a prépostságon soha nem tartózkodtak.

17. század

1613: Már saját református lelkésze is volt az egyházközségnek. Nevét sajnos nem tudjuk. Fajszi Ányos Gergely két hold szőlőt adományozott a lelkész megélhetésének biztosítására.

E mellett a préposti birtokokat is a reformátusok használták. A nagy javadalom jelentősen növelte a felsőörsi református lelkész hivatali tekintélyét is.

Mivel a környéken református püspök nem volt, ezért a felsőörsi lelkész látta el az egész dunántúli egyházkerület vezetését is.

Időről időre a kinevezett prépostok igyekeztek javaikat visszavenni, de ez egészen a XVIII. század közepéig nem sikerült! Kb. 150 évig a református felekezet uralta a falut, és rendelkezett a prépostság javaival. A reformátusok olykor tettlegességig fajuló eszközökkel is védték javaikat.

IMG_3099

1634: Ez év őszén egy brutális esetet jegyeztek fel: Sobry Márton prépostot, aki tartozásait beszedni érkezett Felsőörsre, a jobbágyok megtámadták, megverték, majdnem megölték...

1674-76: A katolikus egyház ellenreformációjának felsőörsi áldozata volt Gál István prédikátor, aki ez idő tájt szenvedett mártíromságot, mint gályarab prédikátor. M.A. de Ruyter (1607-1676) admirális szabadította fel társaival együtt.

18. század

1701: Már beomlással fenyegetett a régi prépostsági templom, ezért a református gyülekezet kiköltözött onnan, üresen hagyták, s a régi préposti kúriában az egyik nagyobb teremből imaházat alakítottak ki.

1707: Minden bizonnyal itt zajlott le a református lelkészek kerületi zsinata. Ennek különleges érdekessége, hogy fényt vet a kor vallási-erkölcsi viszonyaira. Erélyesen kikeltek a káromkodás, fajtalankodás, az ünneprontás, a zenés mulatságok stb. ellen.

1729: Fordulópont a felsőörsi reformátusok életében. Ekkor nevezik ki Padányi Bíró Márton bicskei plebánost felsőörsi préposttá. Ő minden erejével azért küzdött, hogy a prépostság javait és tekintélyét visszaszerezze.

Pert indított a reformátusok ellen a templom, a préposti kúria, az ingatlanok és a jogok nagy részének elbirtoklása miatt. Pert indított a földbirtokosok ellen is, akik a tizedet tagadták meg. Szembe került a község legnagyobb földesurával, a Fajszi Ányos családdal.

Padányi Bíró Márton hozzákezdett egy új préposti kúria építéséhez. Miután megindult az építkezés, a reformátusok imaházát leromboltatta. A reformátusok ezután kénytelenek voltak a régi préposti templomot használni.

1736. július 22: A reformátusokat a templomból kiűzték, Deák István lelkészt a lelkészlakból kikergették.

A prédikátor kezdetben a falu házában lakott, és ott tartották istentiszteleteiket a reformátusok.

1738: a prédikátor Varga Istvánné házacskájában kapott szállást, s az udvar végén levő színben tartották alkalmaikat a reformátusok.

1736: Ekkor kezdett hozzá Padányi Bíró Márton az ősi préposti templom helyreállításához. Ügybuzgalommal végzett munkájának köszönhetően éledezni kezdett a katolikus felekezet: ekkortájt már 10 katolikus lélek élt a faluban.

Ezek után Felsőörsön két felekezeti iskola működött. A református tanító olvasást, írást és két számtani alapműveletet tanított. A katolikus tanító, mivel kevés tanulója volt, csak ábécét és írást oktatott.

1739: Nemes Mórocza Gergely és nemes Tóthy Ferenc a helyi református gyülekezetnek ajándékozta azt a telket, amelyen ma a parókia épülete áll.

1740: Ezen a telken építette meg a református gyülekezet első kicsiny kőtemplomát. A templom előtt fából ácsolt haranglábon függött két kis harang. Ugyanezen a telken épült fel a református iskola is. Bár az építkezéseket a katolikus püspökség meg akarta hiúsítani, azonban kudarcot vallottak.

Pár esztendő felekezetek közötti nyugalom után, a református gyülekezet ismét megkísérelte a régi templom visszaszerzését, azt immár felújított állapotában. Padányi Bíró Márton ekkor már püspöki tisztet töltött be, s hatalmánál fogva megakadályozta a reformátusok törekvését.

19. század

1800-as évek elejétől tovább erősödik a katolikus felekezet.

1848: A 653 felsőörsiből 251 volt katolikus, és 385 református. Lassanként megszűnnek a felekezeti villongások, alkalomadtán a két felekezet már együtt is ünnepel!

1840-es években a helyi református gyülekezet Perei János és Faa István lelkipásztorok vezetésével készült egy nagyobb templom építésére. A parókia melletti telket megkapja a gyülekezet.

1845: Az új templomépítés gondolata először egy ezévi feljegyzésben jelenik meg, amely utal az 1742-ben épített, fatornyú templom rossz állapotára. Létrehoznak egy Építő Választmányt, amely feladata az építési munkálatok előkészítése.

Az elhúzódó, közel 140 éves folyamatot két tényező gyorsította: a régi-még 1742-ben épített -kis templom teljesen használhatatlanná vált az 1870-es évekre, valamint a Gyülekezet új lelkészt hívott meg a Gyülekezethez szolgálni.

1877: Az új beiktatott, tettre kész lelkész, Cseh Sándor felgyorsítja a tervezést, és kézbe veszi az építkezés folyamatát.

Presbitériumi határozatban megbízzák Brenner József, veszprémi építőmestert a lelkészlak előtti Bagi -féle funduson az új református templom építési munkálataival.

1886. május 17: A templom alapkövét ezen a napon reggel 8 órakor helyezték el, és Cseh Sándor által vezetett építési napló kimutatásai szerint, az építkezés összes költsége 13.442, -Ft-t (mai értéken 70 millió Ft) tett ki.

Közel 65 református család pénzbeli adományai, természetbeni munkája, adója, valamint némi külső forrás, egyéni felajánlások fedezték ezen költségeket.

1887. szeptember 29: Elkészült az új templom, melyet rövidesen felavattak. A templom építő, Cseh Sándor síremléke, temetőnkben közvetlenül a belépés után emlékeztet bennünket áldozatos szolgálatára.

Még ma is ebben a Házban dicsőíthetjük Istent, Krisztus kegyelmének és az akkori Gyülekezet áldozatos munkájának köszönhetően.

20. századtól napjainkig

1904: Új parókiát épít a gyülekezet. (jelenlegi épület)

1910: A római katolikusok már 512-en, a reformátusok 299-en vannak.

1928-1986-ig szolgál a gyülekezetben Gáty Ferenc lelkész. Ő olyan ősöktől származik, mint Gáty István nyelvész, tankönyvíró és a gyorsírás atyja.

Gáty Ferenc a gyülekezet XX. századi történelmének meghatározó személyisége. Lelkipásztorkodása mellett az államosításig végezte a tanítói munkát is.

Az 1950-es államosítás azonban véget vet a felekezeti iskolák működésének. A pártállami időszakban sorra maradnak el az értelmiségiek, a vezető beosztásúak a gyülekezetből. Megindul a gyülekezet zsugorodása.

Ebben a nehéz időszakban Gáty Ferenc felkarolja a falut. Zenére és nyelvekre tanítja a mai parókia épületében a felsőörsi gyerekeket. Nagyon jó kapcsolatot ápolt Körmendy József préposttal, aki szintén nagy tiszteletnek örvendett a faluban.

Gáty Ferenc nagytiszteletű úr emlékére a templom előtti tér 2023. decemberében felvette a Gáty Ferenc tér nevet.

Gáty Ferenc

Gáty Ferenc halála után többször előfordult, hogy nem volt a faluban lakó lelkésze a gyülekezetnek. Váltották egymást a helyettes lelkészek, a parókián nem lakott senki.

Gáty tiszteletes úr után Kellerné Pethe Éva lelkésznő, Hamar László lelkész, Varga Tamás segédlelkész, Szűcs László lelkész szolgált 2004. decemberéig a gyülekezetben.

2004 - napjainkig: Kántorné Pólus Ibolya a gyülekezet beosztott majd megválasztott lelkésze.

A Felsőörsi Református Egyházközség története

16. század

1540:

Ezekben az években a Balaton környéki településekben is megjelent a reformáció. A papjaikat elvesztett paraszti nép tömegesen csatlakozott a mindenfelé prédikáló protestáns lelkészekhez.

A csatlakozók között voltak szép számmal a nemesek közül is, akiket elsősorban a szekularizáció késztetett arra, hogy csatlakozzanak a reformáció tanaihoz. Név szerint nem ismerjük Felsőörs reformátorát. Szóba jöhet Bálint pap és Dévai Bíró Mátyás is. 1542-re nyúlik vissza az egyházközség születésének ideje.

1560:

Húsz évvel később protestáns kézre kerül a felsőörsi prépostság összes birtokával, javadalmával együtt.

Ezekben az időkben meghatározó szerepet tölt be a falu életében a református hitre áttérő nemes Fajszi Ányos Boldizsár és családja.

Támogatója lesz a falubeli protestánsoknak. Ő ad telkeket az alsóőrsi nemes Mórocza családnak, akik a protestánsoknak szintén befolyásos patrónusai lesznek.

Hamarosan az egész falu áttért a protestáns hitre. A gyülekezet az ősi Mária Magdolna templomot használta. Fajszi Ányos Gergely földesúr, az ugyancsak református hiten lévő Batthyány I. Ádám kegyúr tudtával vagy elnézésével adta át a régi préposti templomot a reformátusoknak.

Az épület mellett volt a szintén erősen romos préposti rezidencia, amelybe a református lelkész és az iskolamester költözött be. Az éppen aktuális prépostok ugyan időről időre megkapták felsőörsi kinevezésüket, de a prépostságon soha nem tartózkodtak.

17. század

1613:

Már saját református lelkésze is volt az egyházközségnek. Nevét sajnos nem tudjuk. Fajszi Ányos Gergely két hold szőlőt adományozott a lelkész megélhetésének biztosítására.

E mellett a préposti birtokokat is a reformátusok használták. A nagy javadalom jelentősen növelte a felsőörsi református lelkész hivatali tekintélyét is.

Mivel a környéken református püspök nem volt, ezért a felsőörsi lelkész látta el az egész dunántúli egyházkerület vezetését is.

Időről időre a kinevezett prépostok igyekeztek javaikat visszavenni, de ez egészen a XVIII. század közepéig nem sikerült! Kb. 150 évig a református felekezet uralta a falut, és rendelkezett a prépostság javaival. A reformátusok olykor tettlegességig fajuló eszközökkel is védték javaikat.

IMG_3099

1634:

Ez év őszén egy brutális esetet jegyeztek fel: Sobry Márton prépostot, aki tartozásait beszedni érkezett Felsőörsre, a jobbágyok megtámadták, megverték, majdnem megölték...

1674-76:

A katolikus egyház ellenreformációjának felsőörsi áldozata volt Gál István prédikátor, aki ez idő tájt szenvedett mártíromságot, mint gályarab prédikátor. M.A. de Ruyter (1607-1676) admirális szabadította fel társaival együtt.

18. század

1701:

Már beomlással fenyegetett a régi prépostsági templom, ezért a református gyülekezet kiköltözött onnan, üresen hagyták, s a régi préposti kúriában az egyik nagyobb teremből imaházat alakítottak ki.

1707:

Minden bizonnyal itt zajlott le a református lelkészek kerületi zsinata. Ennek különleges érdekessége, hogy fényt vet a kor vallási-erkölcsi viszonyaira. Erélyesen kikeltek a káromkodás, fajtalankodás, az ünneprontás, a zenés mulatságok stb. ellen.

1729:

Fordulópont a felsőörsi reformátusok életében. Ekkor nevezik ki Padányi Bíró Márton bicskei plebánost felsőörsi préposttá. Ő minden erejével azért küzdött, hogy a prépostság javait és tekintélyét visszaszerezze.

Pert indított a reformátusok ellen a templom, a préposti kúria, az ingatlanok és a jogok nagy részének elbirtoklása miatt. Pert indított a földbirtokosok ellen is, akik a tizedet tagadták meg. Szembe került a község legnagyobb földesurával, a Fajszi Ányos családdal.

Padányi Bíró Márton hozzákezdett egy új préposti kúria építéséhez. Miután megindult az építkezés, a reformátusok imaházát leromboltatta. A reformátusok ezután kénytelenek voltak a régi préposti templomot használni.

1736. július 22:

A reformátusokat a templomból kiűzték, Deák István lelkészt a lelkészlakból kikergették.

A prédikátor kezdetben a falu házában lakott, és ott tartották istentiszteleteiket a reformátusok.

1738:

A prédikátor Varga Istvánné házacskájában kapott szállást, s az udvar végén levő színben tartották alkalmaikat a reformátusok.

1736:

Ekkor kezdett hozzá Padányi Bíró Márton az ősi préposti templom helyreállításához. Ügybuzgalommal végzett munkájának köszönhetően éledezni kezdett a katolikus felekezet: ekkortájt már 10 katolikus lélek élt a faluban.

Ezek után Felsőörsön két felekezeti iskola működött. A református tanító olvasást, írást és két számtani alapműveletet tanított. A katolikus tanító, mivel kevés tanulója volt, csak ábécét és írást oktatott.

1739:

Nemes Mórocza Gergely és nemes Tóthy Ferenc a helyi református gyülekezetnek ajándékozta azt a telket, amelyen ma a parókia épülete áll.

1740:

Ezen a telken építette meg a református gyülekezet első kicsiny kőtemplomát. A templom előtt fából ácsolt haranglábon függött két kis harang. Ugyanezen a telken épült fel a református iskola is. Bár az építkezéseket a katolikus püspökség meg akarta hiúsítani, azonban kudarcot vallottak.

Pár esztendő felekezetek közötti nyugalom után, a református gyülekezet ismét megkísérelte a régi templom visszaszerzését, azt immár felújított állapotában. Padányi Bíró Márton ekkor már püspöki tisztet töltött be, s hatalmánál fogva megakadályozta a reformátusok törekvését.

19. század

1800-as évek

elejétől tovább erősödik a katolikus felekezet.

1848:

A 653 felsőörsiből 251 volt katolikus, és 385 református. Lassanként megszűnnek a felekezeti villongások, alkalomadtán a két felekezet már együtt is ünnepel!

1840-es években

a helyi református gyülekezet Perei János és Faa István lelkipásztorok vezetésével készült egy nagyobb templom építésére. A parókia melletti telket megkapja a gyülekezet.

1845:

Az új templomépítés gondolata először egy ezévi feljegyzésben jelenik meg, amely utal az 1742-ben épített, fatornyú templom rossz állapotára. Létrehoznak egy Építő Választmányt, amely feladata az építési munkálatok előkészítése.

Az elhúzódó, közel 140 éves folyamatot két tényező gyorsította: a régi-még 1742-ben épített -kis templom teljesen használhatatlanná vált az 1870-es évekre, valamint a Gyülekezet új lelkészt hívott meg a Gyülekezethez szolgálni.

1877:

Az új beiktatott, tettre kész lelkész, Cseh Sándor felgyorsítja a tervezést, és kézbe veszi az építkezés folyamatát.

Presbitériumi határozatban megbízzák Brenner József, veszprémi építőmestert a lelkészlak előtti Bagi -féle funduson az új református templom építési munkálataival.

1886. május 17:

A templom alapkövét ezen a napon reggel 8 órakor helyezték el, és Cseh Sándor által vezetett építési napló kimutatásai szerint, az építkezés összes költsége 13.442, -Ft-t (mai értéken 70 millió Ft) tett ki.

Közel 65 református család pénzbeli adományai, természetbeni munkája, adója, valamint némi külső forrás, egyéni felajánlások fedezték ezen költségeket.

1887. szeptember 29:

Elkészült az új templom, melyet rövidesen felavattak. A templom építő, Cseh Sándor síremléke, temetőnkben közvetlenül a belépés után emlékeztet bennünket áldozatos szolgálatára.

Még ma is ebben a Házban dicsőíthetjük Istent, Krisztus kegyelmének és az akkori Gyülekezet áldozatos munkájának köszönhetően.

20. századtól napjainkig

1904:

Új parókiát épít a gyülekezet. (jelenlegi épület)

1910:

A római katolikusok már 512-en, a reformátusok 299-en vannak.

1928-1986-ig

szolgál a gyülekezetben Gáty Ferenc lelkész. Ő olyan ősöktől származik, mint Gáty István nyelvész, tankönyvíró és a gyorsírás atyja.

Gáty Ferenc

Gáty Ferenc a gyülekezet XX. századi történelmének meghatározó személyisége. Lelkipásztorkodása mellett az államosításig végezte a tanítói munkát is.

Az 1950-es államosítás azonban véget vet a felekezeti iskolák működésének. A pártállami időszakban sorra maradnak el az értelmiségiek, a vezető beosztásúak a gyülekezetből. Megindul a gyülekezet zsugorodása.

Ebben a nehéz időszakban Gáty Ferenc felkarolja a falut. Zenére és nyelvekre tanítja a mai parókia épületében a felsőörsi gyerekeket. Nagyon jó kapcsolatot ápolt Körmendy József préposttal, aki szintén nagy tiszteletnek örvendett a faluban.

Gáty Ferenc nagytiszteletű úr emlékére a templom előtti tér 2023. decemberében felvette a Gáty Ferenc tér nevet.

Gáty Ferenc halála után többször előfordult, hogy nem volt a faluban lakó lelkésze a gyülekezetnek. Váltották egymást a helyettes lelkészek, a parókián nem lakott senki.

Gáty tiszteletes úr után Kellerné Pethe Éva lelkésznő, Hamar László lelkész, Varga Tamás segédlelkész, Szűcs László lelkész szolgált 2004. decemberéig a gyülekezetben.

2004 - napjainkig:

Kántorné Pólus Ibolya a gyülekezet beosztott, majd megválasztott lelkésze.